AKS

Adres Kayıt Sistemi, Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin, elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesini sağlayan önemli bir e-Devlet projesidir.

 

Üstlenilen Hizmetler

Ülkedeki tüm kamu/özel kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerinde duydukları adres altlığı ihtiyacını gideren bu sistem için üstlenilen ve başarıyla tamamlanan hizmetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 • Adres verilerinin saklandığı Ulusal Adres Veri Tabanının (UAVT) oluşturulması,
 • Türkiye İstatistik Kurumu tarafından toplanan verilerin UAVT’ye ve  MERNİS’e aktarımı,
 • İlgili tüm yetkili idarelerin, UAVT’yi güncel tutulması için gerekli yazılımların geliştirilmesi,
 • TSE standartlarındaki yapı belgelerinin UAVT ile entegre olarak yönetilmesi,
 • Kişilerin yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin UAVT’ye bağlı olarak kayıt altına alınması,
 • Vatandaşların, elektronik ve mobil imza ile adres beyanı yapabilmesi,
 • Muhtarların, yerleşim yeri ve benzeri belgeleri üretebilmesi,
 • UAVT verilerinin, diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşılması,
 • Yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin, mevzuat çerçevesinde yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına yönelik, gerekli analiz, tasarım, uygulama geliştirme, test ve eğitim faaliyetlerinin  gerçekleştirilmesi ve sistemin devreye alınması.

 

Projenin Faydaları

Adres Kayıt Sistemi’nin hayata geçirilmesi ile birlikte;

 • Nüfus sayımının yapılması zorunluluğu kalkmıştır,
 • Adres verilerinin tek merkezden standartlara uygun bir şekilde yönetilmesi ve paylaşılması sağlanmıştır,
 • Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi sağlanmıştır,
 • Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesi sonucu ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden oluşan ekonomik kayıplar önlenmiştir,
 • Seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesindeki ek maliyet yükü ortadan kalkmıştır,
 • Sağlık, eğitim, vb. kamu hizmetleri sistem üzerinde tutulan veriler kullanılarak zaman ve maliyet efektif bir şekilde planlanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır,
 • Tahsilatlar için gönderilen tebligatların, ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçaklar önlenerek, vergi gelirlerinin arttırılması sağlanmıştır,
 • Kent bilgi sistemlerinin altyapısında kullanılması sağlanmıştır,
 • Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması gerçek veriler ışığında olacağından kayıp ve kaçaklar önlenmiştir.